top of page

VOORWAARDEN EN TARIEVEN

AANPAK

Wij zien na of er tussenkomst is van de verzekering (rechtsbijstand), dan wel of U eventueel in aanmerking komt voor pro-deo rechtsbijstand. Er wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd omtrent kosten en erelonen via een overzichtelijke en duidelijke infofiche die wij U overhandigen bij een eerste consultatie. Op deze manier bent U goed geïnformeerd.

FACTURATIE

Wij vragen altijd een provisie alvorens de werkzaamheden aan te vatten. Er wordt naar gestreefd om in de loop van de behandeling van het dossier geregeld tussentijdse staten van kosten en erelonen aan de cliënt over te maken. Op die manier staat de cliënt bij het afsluiten van het dossier niet voor verrassingen. Bij afhandeling van het dossier ontvangt U een gedetailleerde slotfactuur.

KOSTEN EN ERELOON

Er kan gewerkt worden met uurloontarieven of vaste forfaits, al dan niet rekening houdende met het behaalde resultaat. Het ereloon bedraagt standaard € 100 / uur, maar kan afwijken in functie van de aard en complexiteit van het dossier, het hoogdringende karakter van het dossier en het behaalde resultaat. Bij invorderingen is een vast bedrag per dossier mogelijk. Indien de aard van onze tussenkomst het toelaat, maken wij op voorhand een raming van onze kosten en erelonen.

 

De kosten zijn de vergoedingen van materiële prestaties:

 

Dossieropening: € 50

Dossiersluiting: € 25

Brief: € 11 per blad

Besluiten, verzoekschriften, procedurestukken: € 10 per blad

Kopie: € 0,10 / stuk

Verplaatsing: € 0,60 / km

 

Sedert 1 januari 2014 is er op de kosten en erelonen van advocaten 21% BTW verschuldigd. De prestaties van schuldbemiddelaars en bemiddelaars in familiezaken blijven vrijgesteld van BTW.

 

C2advocaten behandelt ook dossier in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) als U hiervoor in aanmerking zou komen.  

ALGEMENE KOSTEN

Deze post betreft de algemene kosten verbonden aan de werking van het kantoor (huur, onderhoud en inrichting van de lokalen, secretariaat, aanmaak en archiefbewaring van de dossiers, voorzieningen voor telefoon, fax, interne, fotokopie, beroepsbijdrage orde van advocaten, verzekeringen, etc.)

Overeenkomstig de richtlijnen van de Orde van Advocaten inzake de begroting van de kosten, waarin een kostenpercentage wordt geadviseerd tussen 20 tot 35%, worden deze algemene kosten begroot op 20% van het ereloon met een minimum van € 50.

KOSTEN VAN DERDEN EN GERECHTSKOSTEN

De kosten van derden zoals bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeskundige worden door handelaars rechtstreeks betaald aan de dienstverlener.  Voor particulieren worden deze kosten betaald door het advocatenkantoor en vervolgens doorgerekend aan de cliënt.

 

Gerechtskosten zoals bijvoorbeeld rolrechten, of expedities van vonnissen worden onder de noemer ‘gerechtskosten’ doorgerekend aan de cliënt. Op deze kosten is geen BTW verschuldigd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De  algemene  voorwaarden  gelden  voor  de  diensten  geleverd  door  de  vennoten van  Advocatenkantoor

Vincent Christiaens bvba en Advocaat Caerels, samen handel voerend onder de benaming C2advocaten.

De in de algemene voorwaarden opgenomen clausules gelden als wet voor beide partijen en de cliënt erkent er kennis van genomen te hebben.

PRIVACY

In de privacyverklaring wordt op gedetailleerde wijze uiteengezet hoe C2-ADVOCATEN uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

bottom of page