top of page

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van C2-ADVOCATEN, met advocaten, BV ADVOCATENKANTOOR CHRISTIAENS, vertegenwoordigd door mr. Vincent Christiaens, met zetel te Stijn Streuvelsstraat 6/A, 8020 Oostkamp, KBO 0842.980.775, mr. Gilles CAERELS, Torhoutsesteenweg 335, 8400 Oostende, KBO 0818 866 278, en mr. Maya VANDEN BOGAERDE, Torhoutsesteenweg 335, 8400 Oostende, KBO 0734.639.891 (hierna genoemd C2-ADVOCATEN).

 

In deze privacyverklaring wordt op gedetailleerde wijze uiteengezet hoe C2-ADVOCATEN Uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Er wordt geen verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld, aangezien C2-ADVOCATEN niet hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen, noch met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 

De advocaten van C2-ADVOCATEN behandelen elk hun eigen dossiers.

 

De verwerkingsverantwoordelijke van Uw persoonsgegevens is de raadsman betrokken in Uw dossier, respectievelijk Mr. Vincent CHRISTIAENS (vincent@c2advocaten.be), mr. Gilles CAERELS (gilles@c2advocaten.be) of mr. Maya VANDEN BOGAERDE (maya@c2advocaten.be). Indien u meer informatie wenst over uw specifieke rechten of de privacy policy van het kantoor, kunt u wel steeds terecht bij Uw advocaat. Indien U geen kennis heeft welke advocaat betrokken is in uw dossier kunt U C2-ADVOCATEN contacteren via 059/795607 of info@c2advocaten.be.

 

Voor de bescherming van uw privacy wordt gehandeld in overeenstemming met de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (hierna ook genoemd de ‘Verordening’) en met deze privacyverklaring.

 

In de deontologie van de advocaat zijn daarnaast ook nog verplichtingen opgenomen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en het doel van de verwerking

 

C2-ADVOCATEN verbindt er zich toe slechts de persoonsgegevens van u te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten die haar zijn toevertrouwd en voor zover de verwerking van die persoonsgegevens in overeenstemming is met het doel waarvoor de persoonsgegevens dienen gebruikt te worden.

 

Als advocatenkantoor worden verschillende categorieën van persoonsgegevens verzameld en verwerkt, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, gegevens over professionele loopbaan, enz. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op U in Uw hoedanigheid van klant of leverancier van C2-ADVOCATEN, maar ook op U als zakelijke relatie van één van onze cliënten, opdrachtgever, tegenpartij, mede-partij in een proces, adviseur, enz.

 

Er worden zowel persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die rechtsreeks door U aan ons worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg bekomen, zoals bijvoorbeeld via een openbare bron of opzoekingen in databanken. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde gegevensverwerking of zogenaamde profiling.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doeleinden, waaronder juridische dienstverlening, implementatie van adviezen, gerechtelijke bijstand / verdediging, algemene en financiële administratie, algemeen cliënten- en leveranciersbeheer met inbegrip van facturatie.

 

Bewaring van persoonsgegevens

 

Alle gegevens vallen onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet.

 

Uw persoonsgegevens worden maar bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke en / of deontologische verplichtingen van de advocaten van C2-ADVOCATEN, om de diensten op een correcte manier te verlenen, of omdat een van de advocaten een gerechtvaardigd belang heeft om uw persoonsgegevens langer bij te houden.

 

C2-ADVOCATEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, vernietiging, verlies, vervalsing, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

C2-ADVOCATEN maakt gebruik van professioneel advocatensoftware en een actueel anti-virusprogramma. Documenten en dossiers van cliënten of derden worden via een veilig portaal uitgewisseld. De computers en software zijn voorzien van wachtwoorden.

 

C2-ADVOCATEN zal, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan. In het geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Verordening, zal C2-ADVOCATEN dit ook aan u melden.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het telefoonnummer 059/795607 of per email met de advocaat betrokken in Uw dossier (vincent@c2advocaten.be, gilles@c2advocaten.be , maya@c2advocaten.be) of indien U geen kennis heeft welke advocaat betrokken is in uw dossier kunt U C2-ADVOCATEN contacteren via 059/795607 of info@c2advocaten.be.

 

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 

De verwerking van Uw persoonsgegevens moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag hebben. Art. 6.1. van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. Omdat U toestemming hebt gegeven: uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Uw toestemming is vrij en kunt U bovendien steeds weer intrekken.

  2. Om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen: als advocatenkantoor moeten de advocaten van C2-advocaten verschillende wettelijke verplichtingen naleven, in het kader waarvan C2-ADVOCATEN verplicht welbepaalde (persoons)gegevens moet bijhouden. Dit is in het bijzonder het geval voor verplichtingen ingevolg de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verplichtingen uit hoofde van fiscale wetgeving, verplichtingen uit hoofde van sociale wetgeving.

  3. Om een contract te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van overeenkomsten met cliënten, leveranciers, … maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. C2-ADVOCATEN beperkt zich hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.

  4. Omdat C2-ADVOCATEN als zijn cliënten er een gerechtvaardigd belang bij hebben: tot slot worden persoonsgegevens verwerkt omdat deze noodzakelijk zijn om onze belangen en die van de cliënten (in rechte) te verdedigen, maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die C2-ADVOCATEN of zijn cliënten of leveranciers, … kunnen hebben bij het verwerken van deze persoonsgegevens.

 

Uw rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Indien en voor zover voorzien in de Belgische en Europese regelgeving, geeft U het recht:

  • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): U hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens waarover C2-ADVOCATEN van U beschikt en om na te gaan waarvoor Uw gegevens worden / werden gebruikt.

  • Uw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): U kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

  • Uw gegevens te laten wissen (recht op wissing): wanneer u vermoedt dat bepaalde van Uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, dan kunt U vragen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit verzoeken kan geweigerd worden indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang.

  • Uw gegevens te laten overdragen (recht om meeneembaarheid), U hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die U aan ons hebt verstrekt, aan U of aan een derde partij worden overgedragen.

 

In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals voorzien in de Verordening hebt u daarnaast het recht om:

  • De verwerking van Uw persoonsgegevens te beperken (beperking van verwerking)

  • Een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). Er is evenwel geen bezwaar mogelijk tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van één van onze wettelijke of deontologische verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomsten of ons gerechtvaardigd belang.

 

Wanneer de verwerking van Uw persoonsgegevens gebaseerd is op Uw voorafgaande toestemming, kunt U deze toestemming op elk ogenblik intrekken.

 

Wanneer U één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt U een verzoek richten naar de advocaat betrokken in uw dossier (vincent@c2advocaten.be , gilles@c2advocaten.be, of maya@c2advocaten.be). Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, dient U zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van Uw aanvraag en een kopie van de voor- en achterzijde van Uw identiteitskaart te voegen.

 

U beschikt steeds over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

T + 32 02 274 48 00

F + 32 02 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

Aanpassing privacyverklaring

 

C2-Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen aan de privacyverklaring. Het is daarom aangewezen om regelmatig de privacyverklaring van C2-ADVOCATEN te raadplegen, zodat U van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

BV ADVOCATENKANTOOR CHRISTIAENS, vertegenwoordigd door mr. Vincent Christiaens, met zetel te Stijn Streuvelsstraat 6/A, 8020 Oostkamp, KBO 0842.980.775

 

Mr. Gilles CAERELS, Torhoutsesteenweg 335, 8400 Oostende, KBO 0818 866 278

 

Mr. Maya VANDEN BOGAERDE, Torhoutsesteenweg 335, 8400 Oostende, KBO 0734.639.891

bottom of page